Biblioteka

               Biblioteczka SP2  

GODZINY OTWARCIA

 Poniedziałek   8:00 - 14:00
 Wtorek       
 8:00 - 14:00
 Środa        
  8:00 - 14:00
 Czwartek    
 8:00 - 14:00
 Piątek           8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

  

 

 

 

nauczyciel bibliotekarz: mgr Hanna Kuligowska

 


    Wieści z biblioteki


Konkursy czytelnicze


O BIBLIOTECE

 • Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.
 • Rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów, kształtuje ich umiejętności w zakresie poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, w tym rozważnego     i umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów.
 • Wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów, pomaga nauczycielom w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz doskonaleniu się.
 • Obejmuje całe rodziny, udostępniając księgozbiór nie tylko uczniom i pracownikom szkoły, ale także rodzicom i innym członkom rodziny.

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ tutaj

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy i rodzice.
 • Tygodniowy plan pracy biblioteki ustala nauczyciel bibliotekarz w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Wypożyczone książki należy szanować i dbać, by się nie zniszczyły.
 • Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 • Wypożyczonych książek nie można przekazywać innym osobom.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki.
 • Książkę należy oddać w ciągu 1 miesiąca lub jeśli jest taka potrzeba przedłużyć jej wypożyczenie w bibliotece.
 • Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 • Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu. Książki powinny być zwrócone do biblioteki przed wakacjami.
 • W bibliotece obowiązuje cisza, ład i porządek.
 • Każdy czytelnik jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem biblioteki i respektować jego postanowienia.

REGULAMIN CZYTELNI

 • Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 • Z czytelni korzysta się tylko w przypadku korzystania ze zbiorów książkowych i innych źródeł wiedzy dostępnych w czytelni. Służy ona rozwijaniu indywidualnych zainteresowań oraz wrażliwości wobec dóbr kultury i społeczeństwa. Zapewnia jak najlepsze warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania  pozyskanych informacji. Nie jest to miejsce zabaw, rozmów towarzyskich czy spożywania posiłków, itp.
 • Uczniowie przebywający w czytelni pozostają pod opieką bibliotekarza lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • Każdy korzystający z czytelni zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin.
 • Przebywający w czytelni zobowiązani są do zachowania ciszy, ładu i porządku.
 • Do czytelni nie wolno wnosić posiłków i napojów.
 • Torby, plecaki, reklamówki itp. należy zostawiać we wskazanym miejscu.
 • Do dyspozycji osób przebywających w czytelni szkolnej są zbiory biblioteczne, które po zakończonej pracy czytelnik zobowiązany jest odnieść do biblioteki lub do miejsca wskazanego przez bibliotekarza.
 • Do dyspozycji przebywających w czytelni jest sprzęt MCI, którego wykorzystanie określa odrębny regulamin.
 • Znajdujący się w czytelni sprzęt MCI oraz RTV wykorzystywany może być po uprzednim zgłoszeniu bibliotekarzowi oraz przestrzeganiu zasad ich wykorzystania, określonych w odrębnych regulaminach.
 • Przebywający w czytelni zobowiązani są przestrzegać pozostałych regulaminów.
 • Przed wyjściem z czytelni należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
 • W przypadku nieprzestrzegania ww. zasad, użytkownik może ponieść konsekwencje wynikające z innych szkolnych regulaminów, np. zasad punktowego oceniania zachowania.

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

Zasady ogólne.
1. Centrum Multimedialne udostępnia nauczycielom i uczniom multimedialny sprzęt RTV (telewizor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz wideo).
2.      Korzystanie ze sprzętu należy zgłosić opiekunowi Centrum z wyprzedzeniem.
3.  Centrum Multimedialne udostępnia pracownikom i uczniom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz drukarkę i skaner w celach edukacyjnych.
4.      Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba.
Zasady szczegółowe.
1.      Użytkownik ma prawo do:
·     Korzystania z komputerów na zasadach określonych przez prowadzącego Centrum Multimedialne.
·  Korzystania ze sprzętu RTV następuje w granicach określonych przez prowadzącego Centrum Multimedialne.
2.      Użytkownik ma obowiązek:
·    Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego Centrum Multimedialne.
·    Informować prowadzącego o wszelkim nieprawidłowym działaniu stanowisk komputerowych oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
·      Stosować się do ograniczeń licencyjnych dostępnego oprogramowania.
·      Korzystać z prywatnych nośników informacji tylko za zgodą pracownika Centrum.
·       Zapoznać się z regulaminem Centrum Multimedialnego i wpisać się do zeszytu odwiedzin.
·       Swoją obecność na stanowisku komputerowym odnotować w zeszycie.
3.      Użytkownikowi nie wolno:
·      Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny sprzęt RTV.
·       Korzystać z nielegalnych płyt CD-ROM i DVD.
·       Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
·       Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
·    Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
·        Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
·        Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.
·        Naruszać Regulaminu Centrum Multimedialnego oraz innych regulaminów nadrzędnych i lokalnych w sieci komputerowej.
·  Samowolnie włączać i wyłączać urządzeń do sieci elektrycznej. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w Centrum Multimedialnym upoważniony jest wyłącznie bibliotekarz. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.
· Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.
·         Przeszkadzać głośnym zachowaniem.
·         Wprowadzać osób spoza szkoły.
·         Obrażać uczuć innych użytkowników poprzez wysyłanie listów, wiadomości, zdjęć, filmów, itp.
·         Wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 
4.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
5.      Nauczyciele są zobowiązani do sprawowania nadzoru nad klasą podczas korzystania ze sprzętu RTV. Zabrania się pozostawiania uczniów bez opieki w Centrum Multimedialnym.
Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu pociągnie za sobą odpowiednie konsekwencje.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH ICIM

1.      Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail).
2.   Programy z grami i zabawami edukacyjnymi udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
3.      Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
4.      Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
5.  Wypożyczając programy, użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel - bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu, lecz może udzielić pomocy w jego obsłudze, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
6.   Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza. Drukować można jedynie fragmenty opracowanych materiałów.
7.      Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 45 min.
Po zakończeniu pracy należy oddać nauczycielowi - bibliotekarzowi wypożyczone programy.
8.      Przy stanowisku może znajdować się 1 osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
9.    Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi - bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
10.  Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
11.  Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń podaje obsługującemu go nauczycielowi - bibliotekarzowi swoje nazwisko, klasę, nazwę programu oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
12.  Niestosowanie się do ww. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania
ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela - bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).
13.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego
i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.