Oddziały integracyjne

Prowadzimy oddziały integracyjne


Szkoła Podstawowa nr 2 od wielu lat prowadzi oddziały integracyjne. Pierwsza klasa integracyjna w naszej szkole została utworzona w roku szkolnym 2002/2003. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w przyszłym roku szkolnym powinny rozpocząć naukę w pierwszej klasie, do kontaktu ze szkołą. Niezależnie od niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb dziecka, jesteśmy w stanie zapewnić właściwy rozwój, odpowiednie warunki nauki i zabawy oraz poczucia bezpieczeństwa.

Zapraszamy! (tel. 56 659 87 46).

                                                                                                                   Dyrekcja Szkoły


 

 

„Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich”
Benght Linquist

 

Korzyści wynikające z integracji

Klasy integracyjne służą nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale całej społeczności szkolnej. Integracja wspiera wszechstronny rozwój wszystkich uczniów, gdyż dostarcza różnorodnych doświadczeń pobudzających ich rozwój społeczno-emocjonalny. Niewątpliwym atutem jest tu także praca w małych zespołach klasowych. W konsekwencji, nauczyciele mają możliwość lepszego poznania każdego podopiecznego, co w rezultacie umożliwia szeroko rozumianą indywidualizację procesu edukacyjno-wychowawczego.

Uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkoły masowej:

 • mają możliwość nauki w naturalnym środowisku szkolnym w oparciu o programy dostosowane do dynamiki ich rozwoju, możliwości i tempa pracy,
 • wspólnie z innymi podopiecznymi podejmują różne działania na zasadzie partnerstwa i w poczuciu współodpowiedzialności za sukcesy i porażki, uczą się akceptować swoją inność i pokonywać  trudności wynikające z niepełnosprawności,
 • mogą liczyć na wsparcie innych uczniów oraz całego personelu,
 • znajdują kolegów i przyjaciół wśród sprawnych rówieśników.

 Uczniowie sprawni w kontakcie z kolegami niepełnosprawnymi:

 • traktują niepełnosprawność jako zjawisko naturalne, nie budzące zdziwienia czy strachu,
 • uczą się zauważać potrzeby i ograniczenia innych oraz nieść im pomoc, stając się bardziej wrażliwymi i odpowiedzialnymi,
 • nabywają umiejętność współpracy w zespole klasowym, zawierają bliższe znajomości i przyjaźnie z uczniami niepełnosprawnymi,
 • uczą się szacunku dla własnego zdrowia.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: prowadzący i wspomagający. Praca w takim oddziale wymaga od nich pełnej i ścisłej współpracy. Planują zakres oddziaływań edukacyjno-wychowawczych dostosowanych do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów, dokonują przemian i poszukują nowych rozwiązań.

Integracja to korzyści dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oferta szkoły w zakresie zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych eliminuje konieczność dodatkowego wożenia dzieci na takie zajęcia do różnych placówek, gdyż posiadamy na miejscu potrzebną kadrę specjalistów. Uczniowie mogą także korzystać ze świetlicy szkolnej. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą liczyć na osobisty kontakt ze specjalistami, pomoc i wsparcie z ich strony.

Placówka jest odpowiednio przystosowana dla oddziałów integracyjnych:

 • przyjazny podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielona toaleta dla uczniów niepełnosprawnych, winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych,
 • oddzielenie klas młodszych od pozostałych w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci, większej integracji między uczniami,    
 • doświadczona kadra pedagogów specjalnych (oligofrenopedagodzy, surdotyflopedagodzy) oraz inni terapeuci,
 • wszyscy nauczyciele uczący w integracji są przeszkoleni i przygotowani do pracy w wyżej wymienionych oddziałach,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu oraz innymi szkołami i placówkami,
 • szkolny zespół do spraw integracji.