Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

 Rozdział I 

KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

Art. 3.

 1. Prezydium SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną. 
 2. Prezydium SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU.

Art. 4.

Główne zadania Samorządu to:

 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
 2. Czynne uczestniczenie w  życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły.
 4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły.
 5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia, współpraca ze szkolnym rzecznikiem praw ucznia.
 6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce.
 7. Przedstawianie opinii o pracy nauczycieli na wniosek Dyrektora Szkoły.

Art. 5.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania gazetki szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 2. Opinii Samorządu może zasięgnąć Dyrektor szkoły przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela (art. 6a pkt. 5 Ustawy „Karta Nauczyciela”).

Rozdział II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 6.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 1. Samorząd Klasowy w składzie: 
  1. Przewodniczący Klasy,
  2. Zastępca Przewodniczącego,
  3. Skarbnik, 
  4. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej).
 2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego, której członkami są funkcyjni członkowie samorządu klasowego.
 3. Dla realizacji swoich zadań Prezydium SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Prezydium określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 4. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom.
 5. Zadaniem Prezydium SU jest tak zorganizować pracę,  żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie.
 6. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele opiekunowie. Są to doradcy, a zarazem rzecznicy interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej. 

Art. 7.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Samorząd Klasowy: 
  1. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Prezydium SU,
  2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
  3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 2. Prezydium Samorządu Uczniowskiego:
  1. uchwala Regulamin SU,
  2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
  3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
  4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
  5. opiniuje wybór opiekuna SU,
  6. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego.
  7. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
  8. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
  9. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
  10. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, w ramach swoich kompetencji,
  11. opiniuje pracę nauczycieli na prośbę Dyrektora Szkoły.

 Rozdział III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 8.

Trojka klasowa wybierana jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego.

Art. 9.

Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 10.

Prezydium Samorządu Uczniowskiego tworzą funkcyjni członkowie samorządów klasowych

Art. 11.

Kandydatów do Prezydium SU zgłasza Samorząd Klasowy lub indywidualnie kandydat 

Art. 12.

Kandydaci do Prezydium SU muszą spełniać następujące warunki:

 • uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,
 • posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Art. 13.

Tryb wyboru Prezydium SU:

 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III-V w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Członkami Prezydium SU zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3.  W celu przeprowadzenia wyborów Prezydium SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 6. Wybory do Prezydium SU składają się z dwóch części: 
  1. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekunów SU kandydaci składają do nich swoją kandydaturę do Prezydium i na Przewodniczącego SU
  2. w ciągu dwóch kolejnych dni  kandydaturę opiniuje wychowawca klasy
  3. od dnia ustalonego przez opiekunów SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Prezydium SU, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły
  4. Przewodniczącym SU zostaje uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów a do Rady wchodzi trzech uczniów , którzy uzyskali odpowiednio drugi, trzeci i czwarty wynik .
 7. Wybory Prezydium  powinny zakończyć się do 20 czerwca każdego roku szkolnego
 8. Nowa Prezydium powinno się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne. Może to uczynić po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
 9. We wrześniu następuje zaprzysiężenie nowego samorządu wobec obecności całej społeczności szkolnej.

Rozdział IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 14.

Kadencja Opiekuna SU trwa 3 lata. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 15.

Wyboru Opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Prezydium SU w miesiącu maju miesiącu po skończonej kadencji. Kandydaturę opiniuje Prezydium SU.

Art. 16.

Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody w formie pisemnej w księdze protokołów Prezydium SU.

Art. 17.

Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Prezydium wybiera nowego Opiekuna. W przypadku niemożności wybrania Opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.

Rozdział V

TRYB I ZASADY WYDAWANIA OPINII PRZEZ SU

Art. 18.

Prezydium SU  przedstawia  wymaganą opinię w terminie 14 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku.

Art. 19.

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Prezydium SU na temat opiniowanych spraw - Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od Prezydium SU lub za pomocą ankiet przeprowadzanych w klasach.

Art. 20.

Powyższe opinie wpisuje się do księgi protokołów SU.

Art. 21.

Przewodniczący SU przedstawia organowi, który wystąpił o opinię jej odpis, podpisany przez Przewodniczącego Szkoły i opiekuna SU.

 Rozdział VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 22.

Uchwały podejmuje Prezydium SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Prezydium. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są w formie tajnej.

Art. 23.

Listę uczestników zebrania Prezydium oraz jego prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 24.

Zebrania i uchwały Prezydium SU są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Protokolant, a za realizację uchwał - Przewodniczący SU.

Art. 25.

Prezydium SU przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy przeprowadzić ogólnoszkolne głosowanie nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.

Rozdział VII

TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI PREZYDIUM SU

Art. 26.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia Przewodniczący Szkoły zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.

Art. 27.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 27 opiekun SU i Prezydium SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 28.

W sprawach spornych Prezydium SU i opiekun SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami szkoły reguluje Statut Szkoły.

Rozdział VIII

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 29.

 1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
  1. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne.
  2. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów i.in.
  3. Ze sprzedaży surowców wtórnych.
  4. Ze środków przekazanych przez sponsorów.
  5. Z innych źródeł.

Art. 30.

Finanse Samorządu prowadzi Skarbnik. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy opiekuna SU.  Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

Rozdział IX

DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 31. 

 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
  1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
  2. Protokoły
  3. Księga ewidencji dochodów i wydatków
  4. Plany pracy
  5. Sprawozdania z działalności za I i II semestr.

Rozdział X

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 32.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Prezydium SU.

Art. 33.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Prezydium SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Art. 31.

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

Art. 32.

Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Prezydium SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców) oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.

Art. 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU.